Community Health Group is waiving all cost-sharing for medically necessary screening and testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

 

Welcome.

We are

Community Health Group,

San Diego's largest and oldest local non-profit health plan.

Your only local Health Plan!

We offer two health care Products / Services:

Medi-Cal Communicare Advantage
Cal MediConnect Plan
24/7 Customer Service
We answer 90% of calls within 10 seconds.
We speak your language.

Hablamos su idioma.

Sinasalita namin ang inyong wika.

Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn.

نحن نتكلم لغتك

"The Community is What Counts."

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call: Medi-Cal: 1-800-224-7766, Cal MediConnect: 1-888-244-4430 (TTY: 1-855-266-4584).

 

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al: Medi-Cal: 1-800-224-7766, Cal MediConnect: 1-888-244-4430 (TTY: 1-855-266-4584).

 

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số: Medi-Cal: 1-800-224-7766, Cal MediConnect: 1-888-244-4430 (TTY: 1-855-266-4584).

 

Tagalog (Tagalog - Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa: Medi-Cal: 1-800-224-7766, Cal MediConnect: 1-888-244-4430 (TTY: 1-855-266-4584).

 

العربية (Arabic)

Medi-Cal: 1-800-224-7766, Cal MediConnect: 1-888-244-4430 (TTY: 1-855-266-4584) ملحوظة: اذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة  اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم